ALGEMENE VOORWAARDEN HOBIJ Facility Services B.V. h.o.d.n. “HOBIJ Flexhomies”

1. Begrippen

1.1 HOBIJ Facility Services B.V. hierna: “HOBIJ Flexhomies” is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt om verhuurders en huurders samen te brengen teneinde deze partijen een contractuele huurrelatie met elkaar aan te laten gaan;

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder HOBIJ Flexhomies tevens begrepen alle bij deze besloten vennootschap in dienst zijnde werknemers.

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder “Klant” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die aan HOBIJ Flexhomies opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten als bedoeld in artikel 1.4.

1.4 In deze algemene voorwaarden heeft “Diensten” de volgende betekenis: alle door HOBIJ Flexhomies en/of door haar ingeschakelde derden aan een Klant geleverde diensten, alsmede alle andere door HOBIJ Flexhomies ten behoeve van een Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van een Klant worden verricht.

2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij HOBIJ Flexhomies Diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met haar zijn overeengekomen.

2.2 Niet alleen HOBIJ Flexhomies, maar ook alle (rechts-)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een Klant zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor haar bestuurders, de (bestuurders van de) vennootschappen van HOBIJ Flexhomies en voormalige medewerkers van HOBIJ Flexhomies, met inbegrip van hun eventuele rechtsopvolgers.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Klant(en). Zij zijn in de Nederlandse taal gesteld.

3. Uitvoering Diensten

3.1 Alle opdrachten tot het verrichten van Diensten, beschouwt HOBIJ Flexhomies als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon of meerdere personen wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

3.2 Indien HOBIJ Flexhomies dit nuttig of noodzakelijk acht, is HOBIJ Flexhomies steeds bevoegd zich bij het verrichten van de Diensten te laten bijstaan door derden, dan wel de Diensten of een deel ervan te laten uitvoeren door derden

4. Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

4.1 Indien het verrichten van Diensten door HOBIJ Flexhomies of door haar ingeschakelde derden of anderszins leidt tot aansprakelijkheid van HOBIJ Flexhomies, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door HOBIJ Flexhomies afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat HOBIJ Flexhomies in verband met die verzekering draagt, met inachtneming van het hierna onder 4.3 bepaalde. Onder “verrichten” als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

4.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 4.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van HOBIJ Flexhomies uit welke hoofde dan ook beperkt tot het in verband met de opdracht in rekening gebrachte honorarium tot een maximum van € 25.000,– euro.

4.3 Indien HOBIJ Flexhomies derden inschakelt voor het verrichten van Diensten en in de overeenkomst tussen HOBIJ Flexhomies en genoemde derden een verdergaande beperking van de aansprakelijkheid voor de in artikel 4.1 genoemde schade is opgenomen dan de in artikel 4.2 opgenomen beperking van de aansprakelijkheid, dan geldt de in de overeenkomst tussen HOBIJ Flexhomies en genoemde derden genoemde beperking van de aansprakelijkheid.

4.4 Indien de uitvoering van een opdracht van een Klant meebrengt dat HOBIJ Flexhomies een buiten de Europese Unie gevestigde (rechts-)persoon inschakelt om werkzaamheden in het kader
van de gegeven opdracht te verrichten, zal HOBIJ Flexhomies niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze partij mochten worden gemaakt.

4.5 Alle aanspraken van de Klant wegens tekortschieten aan de zijde van HOBIJ Flexhomies vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotivieerd zijn gemeld bij HOBIJ Flexhomies binnen een half jaar nadat de Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

4.6 HOBIJ Flexhomies staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een door of namens haar verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

5. Honorering, kosten en betaling

5.1 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding, geschiedt de honorering van Diensten verleend door HOBIJ Flexhomies op basis van vaste tarieven, die door HOBIJ Flexhomies tussentijds kunnen worden aangepast. Aanpassing kan geschieden op basis van bijvoorbeeld toegenomen expertise, ervaring, vereiste spoedeisendheid en/of prijsstijgingen. Alle door HOBIJ Flexhomies gecommuniceerde tarieven en tariefsafspraken zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders aangegeven.

5.2 Naast het honorarium zal HOBIJ Flexhomies directe kosten die in verband staan met het verlenen van de Diensten aan de Klant in rekening brengen. Dergelijke directe kosten zijn onder andere kosten van hulppersonen, kosten van uittreksels uit het Handelsregister en het Kadaster.

5.3 HOBIJ Flexhomies brengt het in artikel 5.1 genoemde honorarium en algemene vaste kosten, alsmede de in artikel 5.2 genoemde kosten periodiek in rekening.

5.4 Voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de Diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, is HOBIJ Flexhomies gerechtigd de kosten van genoemde werkzaamheden op basis van de in artikel 5.1 genoemde uurtarieven in rekening te brengen. HOBIJ Flexhomies zal de Klant zoveel mogelijk tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

5.5 Declaraties dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Voorschotdeclaraties dienen per omgaande te worden voldaan.

5.6 Indien de Klant een aan hem verzonden declaratie niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door de Klant is HOBIJ Flexhomies gerechtigd alle ten behoeve van de Klant te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens de Klant schadeplichtig kan worden.

6. Klachten en geschillen

6.1 Indien de Klant ontevreden is over de (kwaliteit van de) Diensten of over de declaratie, zal de Klant zijn klacht allereerst binnen drie maanden na het moment waarop de Klant kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen/nalaten van HOBIJ Flexhomies dat aanleiding tot die klacht heeft gegeven of binnen 14 dagen na de datum van de declaratie die aanleiding tot die klacht heeft gegeven, voorleggen aan de klachtenfunctionaris van Hobij.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1 Op de rechtsverhouding tussen HOBIJ Flexhomies en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle geschillen die tussen HOBIJ Flexhomies en een Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Oost-Brabant.

Veghel, September 2019

PDF Algemene voorwaarden